หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-102618
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.pcd.go.th
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material:
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 เครื่องชั่ง
 pH meter / Do-meter Conductivity
 ตู้อบ,ตู้เพาะเชื้อ,ตู้ฆ่าเชื้อ,ตู้ดูดความชื้น,เตาเผา
 Heater/Storrer ตะเกียงบุนเสน
 Pump
 เครื่องทำน้ำบริสุทธ์
 Refrigerator
 Shaker
 Hood ตู้เก็บสารเคมี
 Hood ตู้เก็บสารเคมี
 Auto Diluter ไมโครปิเปต
 เครื่องระเหย
 เครื่องมือวิเคราะห์
 เครื่องมือวิเคราะห์
 เครื่องมือวิเคราะห์
 วัสดุมาตรฐานอ้างอิง
 
 
 
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Conductivity meter  สสท. 2
 ตู้เย็น 20 C  บริษัท N.M.Technical 1
 ตู้เย็น 4 C  บริษัท N.M.Technical 1
 Incubator  บริษัท N.M.Technical 1
 water bath  บริษัท N.M.Technical 4
 Oven  บริษัท N.M.Technical 4
 Hydrometer 2 จุด  สสท. 2
 บารอมิเตอร์  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 1
 นาฬิกาจับเวลา  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 2
 pH meter  สสท. 5
 ตุ้มน้ำหนัก E2  บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย 13
 เทอร์โมมิเตอร์ (20 C,25 C)  สสท. 1
 เทอร์โมมิเตอร์ (20 C)  สสท. 1

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 Biological Oxygen Demand (BOD)  Membrane Electrode ที่อุณหภูมิ 20+-1 C เป้นเวลา 5 วัน Free
 Chemical Oxygen Demand (COD)  Close Reflux, Titrimetuic method Free
 Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)  Semi-Micro Kjeldahl and Titrumetric method Free
 Total Phosphorus [TP]  Persulfate digestion and Ascorbic acid method Free
 Phosphate Phosphorus  Ascorbic acid method Free
 Nitrite Nitrogen  Flow Analysis[CFA and FIA]and Spectrometric Free
 Nitrite Nitrogen  Flow Analysis[CFA and FIA]and Spectrometric Free
 Ammonia Nitrogen  Flow Analysis[CFA and FIA]and Spectrometric Free
 Anion  Ion Chromatrography Free
 Cation  Ion Chromatrography Free
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  Glass Electrode Free
 Alkalinity  Titration Free
 Total Solids [TS]  ระเหยแห้งที่อุณหภูมิ 103-105 C Free

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / มกราคม 2548 / ประเทศแคนาดา  Cd,Pb,Zn,Cu inair filters ผ่าน 35,400 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / กุมภาพันธ์ 2548 / ประเทศแคนาดา  Orhanochlorine Pesticide (จำนวน 7 สาร) ผ่าน 35,400 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / กุมภาพันธ์ 2548 / ประเทศแคนาดา  Anion ไม่ผ่าน 35,400 บาท
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / มีนาคม 2548  ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ผ่าน 800 บาท
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / มีนาคม 2548  Total Suspended Solids [TSS] ผ่าน 700 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Hardness ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Ammonia ผ่านและไม่ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Dissolved Organic Carbon ผ่านและไม่ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Dissolved Organic metal ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Total Phosphorus ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  COD ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  BOD ผ่านและไม่ผ่าน 55,800 บาท
 Canadian Association for Environment Analytical Laboratories [Inc.] / เมษายน 2548 / ประเทศแคนาดา  Orthophosphate ผ่าน 55,800 บาท

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 น้ำผิวดิน 2549  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  0161
 น้ำผิวดิน 2549  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  0006
 น้ำฝน 2549  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  0006
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop