หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-102361
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: reference culture, CRM
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่ Positive&Negative Control
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่
Inter-lab Comparison

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Incubator 8
 Cooled Incubator 1
 Laminar Air Flow 3
 Hot Air Oven 2
 Auto clave 4
 water bath 3
 Cironlated bath 2
 Freezer 3
 Refigerator 6
 Stomacher 2
 pH meter 2
 HPLC 1
 Spectrophotometer 1
 Moisture analyzer 2
 Hood 4
 
 
 
 
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 Incubator, Cooled Incubator  Miracle International Technology CO.,LTD. 8
 Hot Air Oven  Thermology Co.,Ltd. 2
 Auto clave  Miracle International Technology CO.,LTD. 4
 water bath, Cireulation  Performand Team Co.,Ltd/สสท. 5
 pH meter  Bangkok High Lab Co.,Ltd 2
 เครื่องชั่ง 2 และ 4 ตำแหน่ง  Miracle International Technology CO.,LTD. 4
 HPLC  Agillian 1
 Moisture analyzer  Mettler-Toledo(Thailand) Limited
 Micropipette  Doctor Calibration Co.,Ltd. 12
   
   
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 Aerobic Plate Count  U.S. FAD BAN online, Jan. 2001 Chapter 3 -
 Coliform, E.coli  U.S. FAD BAN online, Sep. 2002 Chapter 4,ISO 16649-3 -
 S.aureus  U.S. FAD BAN online, Jan. 2001 Chapter 12 -
 Salmonella spp  ISO 6579:2002(E), VIDAS -
 Vibrio cholerae, Vibrio paramemilyticus  U.S. FAD BAN online, May. 2004 Chapter 9 -
 Listeria monocytogenes  ISO 11290-1 Amd:1-2004 Detection method -
 Oxolinic acid  HPLC
 Oxytetracyclin  AOAC 995.09(HPLC)
 Chloramphenicol  ELISA
 as Salt  AOAC (2005)937.09
 Phosphate  AOAC (2005) 986.24
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 สถาบันอาหาร /18-1-56  V.cholerae ผ่าน -
 สถาบันอาหาร / 17-3-56  Salmonella spp. ผ่าน -
 สถาบันอาหาร/ 30-5-56  Total Plate Count ผ่าน -
 สถาบันอาหาร / 2-6-56  V. parahaemolyticus ผ่าน -
 สถาบันอาหาร / 8-7-56  L.monocytogenes ผ่าน -
 สถาบันอาหาร / 8-7-56  E. coli ผ่าน
 สถาบันอาหาร / 23-11-56  S. aureus ผ่าน
 สถาบันอาหาร / 19-12-56  Coliforms ผ่าน
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ / 15-2-56  Total Plate Count ผ่าน
 สถาบันอาหาร / 15-10-56  Chloramphenicol ผ่าน
 สถาบันอาหาร / 22-2-56  Oxolinic acid ผ่าน
 สถาบันอาหาร / 20-6-16  Oxytetracycline ผ่าน
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 Aerobic Plate Count 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Escherichia coli 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Staphylococcus aureus 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Salmonella spp 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Vibrio cholerae 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Listeria monocytogenes 2549  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Coliform Bacteria 2553  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Vibrio paraheamolyticus 2553  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
 Chloramphenicol 2556  สำนักงานมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การพทย์ กระทรวงสาธารณสุข  1097/49
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : บริษัท จันทบุรีซีฟู้ดส์ จำกัด
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop