หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : scc.snru.ac.th
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางเคมี สิ่งแวดล้อม
 Balance 0.0001 G,Heating water bath 100 C,Furnace 1100 C,pH meter bench top,Turbidity meter ,Hot plate,HYGRO-THERMO GRAPH ,SpectrophotometerUV-vis,thermometer 1,1,1,1,1,1,2,1,1,4
 ห้องปฏิบัติการทดสอบทางจุลชีววิทยา
 Drying ;cabnet, Autoclave;electric, Oven; hot air 250 ๐C Oven; hot air 75 ๐C ,Laminar air flow;vertical 2,1,1,1,1,1
 อุปกรณ์วิทยาศาสตร์
 - Beaker 50 ml ,100 ml ,250 ml, 500 ml, 600 ml, 1000 ml 22,26,44,5,5,5
 - Elenmeyer flask 125 ml ,250 ml, 300 ml, 500 ml,1000 ml 13,88,4,3,5
 - Volumetric flask 10 ml , 25 ml ,50 ml,100 ml,250 ml ,500 ml,1000ml 5,5,30,25,10,10,5
 -Graduated cylinder 10ml, 25 ml,100 ml ,250 ml , 500 ml , 1000ml 7,4,4,12,2,3
 - Stirring rod (Stirrer) 17
 - Filter Funnel 12
 - Measuring pipette 1 ml, 2 ml, 5 ml ,10 ml, 20 ml, 25 ml,50 ml 50,50,30,40,10,30,10
 - Spatula 20
 - test tube ขนาดใหญ่ ,กลาง ,เล็ก 500,400,300
 - Burette 25 ml, 5o ml 10, 15
 - แผ่นสไลด์ แผ่นโคเวอร์แกลส 10 กล่อง, 2กล่อง
 - ขวด BOD 50
 - หลอด COD 200
 - หลอดดักแก๊ส 500
 

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 ด้านเคมี  
 1.การวิเคราะห์น้ำตัวอย่าง  
 1.ความเป็นกรด- ด่าง (pH) 2.ความขุ่น(Turbidity)  Standard methods for the examination of water &wastewater 100 ,100
 3.การนำไฟฟ้า(Conductivity) 4.สี   \\\'\\\' 100,200
 5.ความเค็ม(Salinity) 6.ของแข็งทั้งหมด(Total Solids)   \\\'\\\' 150,150
 7.ทีดีเอส(Total Dissolved Solid) 8.ของแข็งแขวนลอย(Suspended Solids)   \\\'\\\' 150,150
 9.วีเอสเอส (VSS) 10.ความเป็นกรด(Acidity)   \\\'\\\' 150,250
 11.ความเป็นด่าง(Alkalinity) 12.ความกระด้าง(Hardness)   \\\'\\\' 150,150
 13.ดีโอ(Dissolved Oxygen) 14.ไนเตรต(Nitate)   \\\'\\\' 200,150
 15.แอมโมเนียไนโตรเจน(NH3-N) 16.ที เค เอ็น(Total Kjeldhl Nitrogen)   \\\'\\\' 250,250
 17.ไขมันและน้ำมัน 18.คลอไรด์19.ชัลเฟต(SO4) 20.ฟอสเฟต(PO4)   \\\'\\\' 300,250,200,200
 21.บีโอดี(BOD) 22.ซีโอดี(COD)23.โลหะหนัก(Heavy Metal)1 ธาตุ/1ตัวอย่าง   \\\'\\\' 250,350,500
 24.การวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยา Ecoli bactriaโคลิฟอร์มแบคทีเรีย และอื่นๆ1 ชนิด 1/1 ชนิด   \\\'\\\' 400

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551  
 กรมวิทยาสาสตร์บริการ  
   ความเป็นกรดด่างในน้ำ(pH-Value in water) 1,000
   Suspended Solids(SS),Total Dissolved Solid(TDS) 1,500
   COD,BOD 1,200
   
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop