หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี)
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-100785
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: ไม่ระบุ
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่ ไม่ระบุ
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 เครื่องกลั่นน้ำ 1
 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง 1
 เครื่องดูดสูญญากาศ 1
 เครื่องบีบ 1
 เตรื่องผสม 1
 เครื่องวัดค่าการดูดกลืน 1
 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง 1
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ 1
 เครื่องระเหย 1
 เครื่อง Microliterercale Reauer 1
 เครื่อง 4PLO 1
 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ 1
 ตู้เย็น 1
 เครื่องอบลมร้อน 1
 เตาไฟฟ้าเครื่องกวนแผ่นเหล็ก 1
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ 1
 ไมโครปิเปด 1
 เทอร์มอมิเตอร์ 1
  1
  1

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 เครื่องกลั่นน้ำ  ภายใน 1
 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง  ภายใน 1
 เครื่องดูดสูญญากาศ  ภายใน 1
 เครื่องผสม  ภายใน 1
 เครื่องวัดค่าการดูดกลืน  ภายใน 1
 เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง  ภายใน 1
 เครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ  ภายใน 1
 เครื่องระเหย  ภายใน 1
 เครื่อง 4PLO  ภายใน 1
 ตู้อบควบคุมอุณหภูมิ  ภายใน 1
 ตู้เย็น  ภายใน 1
 ตู้อบลมร้อน  ภายใน 1
 อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ  ภายใน 1

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 การทดสอบ Total Souds (TS)  APHA,AWWA,WFF
 การทดสอบ Bloohercal Ongen Domand  APHA,AWWA,WFF
 การทดสอบ Suspended Solids  APHA,AWWA,WFF
 การทดสอบ Phosphale โดย Test Strip  APHA,AWWA,WFF
 การทดสอบ Nitration โดย Test Strip  คู่มือการใช้งานชุดทดสอบ
 การทดสอบ PH  คู่มือการใช้งานชุดทดสอบ
 การทดสอบความเข้มข้นคลอรีน (ppm)  In-house Method basod on มอก.
 การทดสอบความเข้มข้นคลอรีน (%)  คู่มือชุดทดสอบ ovibond
 การทดสอบ Aoid Value  TIS
 การทดสอบ Perxiclo Value  AOAC
 การทดสอบ Total Volatilo Bsse  AOAC
 การทดสอบเปอร์เซ็นต์เกลือ  Hasecjawa,H
 การทดสอบ % K-Value  AOAC

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 ห้องปฏิบัติการกลาง (LCFA)  Chloramphenicol ผ่าน 700
 ห้องปฏิบัติการอาหาร  Acid Value ผ่าน 600
   % Salt ผ่าน 800
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 การทดสอบ Chloramphenicol  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การทดสอบ Acid Value  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การทดสอบเปอร์เซ็นต์เกลือ  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : บริษัท ซีเฟรชอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (ห้องปฏิบัติการเคมี)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop