หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)
ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ :
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่ ทำ Control Chart, Uncertrainty
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่
เปรียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 Ambeint HC Monitor 1
 API Set Data Acquistion System 1
 API Set Multi-Gas Calibrator 1
 Atomatic Absorption Spectrophotometer 1
 Automatic Dewpoint meter No.1 1
 Automatic Titration (Karl Fisher) 6
 Balance No.1 Range0-12, 100g 1
 Balance No.2 Range0-3, 100g 1
 Barometer , Mercury 1
 Bath water 1
 Bath Oil 1
 Chlorine Analyzer 1
 Conductivity meter 1
 Density Meter, DMA48 1
 DewPoint Detector 4
 DHA Analyzer 1
 Do meter 1
 Flask Shaker 1
 Flow meter 1
 GC-MS 1

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 Active Oxygen  ASTM E299 1,000
 Ammonia  Detector Tube 600
 API Garvity  ASTM D1298 250
 Arsenic  UOP 387 2,200
 Ash Content  ASTM D482 800
 Asphaltene Content  IP 143 1,200
 BMCI  Phillips 7317 950
 Bromine Index  ASTM D1491 800
 Bromine Number  ASTM D1159 800
 Carbonyl  UOP 496-63T 1,200
 Chloride  UOP 606 5,000
 Conradson Carbon  ASTM D189 600
 Copper Strip Corrosion  ASTM D130 600

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 Round Robin Test  Fuel Oil/ Ron ผ่าน 44,000
 Lab Correlation Oil  Diesel/Kinetic Viscosity, Flash Point, Density@ 15 C, Sulfur Content,Distillation Gasoline Density@15 C,Sulfur Content, Disllation, Existent Gum,Ron,Benzene Aromatic,Pressure ผ่าน -
 Lab Correlation iis(Liquid Hydrocarbon)  Gasoline/Density@15 C, Sulfur Content,Distillation,Existent Gum,RON,Benzene Aromatic,Vapor Pressure, Copper Strip,Doctor Test, Oxidation Stability lead ผ่าน 76,000
 Gasoline Density@15 C,Sulfur Content, Disllation, Existent Gum,Ron,Benzene Aromatic,Pressure  Fuel OIl/Kinetic Viscosity, Flash point, Density@15 C,Ash Content, Asphatenes pour point,Conradson Carbon Residue, Water by Distillation ผ่าน 76,000
 Gasoline Density@15 C,Sulfur Content, Disllation, Existent Gum,Ron,Benzene Aromatic,Pressure  Naphtha/Colour, Density@15 C, Distillation, Vapor Pressure, Copper Strip,Doctor Test,Organic chloride, Lead, PONA/PIOna ผ่าน 76,000
 Lab Correlation Gas  Propylene/Ethylene, methane,Ethane, Carbon, Monoxide, Carbon Dioxide ผ่าน -
 Lab Correlation Gas  Ethylene/ Ethylene ผ่าน -
 Lab Correlation Gas  Std.Acetylene/Ethylene, Methane,Carbon monooxide, Carbon dioxide ผ่าน -
 Lab Correlation Water  Waste Water/pH,TDS,TSS,COD,Oil&Grease ผ่าน -
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 น้ำมันและน้ำมันเตา,ความหนาแน่นและความหนาแน่นสัมพัทธ์,ความหนึด,จุดวาบไฟ 2545  สมอ.  Testing 0016
 แนฟทาและก๊าชโซลีน 2545  สมอ.  Testing 0016
 เอทวิลีน&โพพลีลีน 2545  สมอ.  Testing 0016
 บรรยากาศ&สารมลพิษในบรรยากาศ 2545  สมอ.  Testing 0016
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : บริษัท ไทยโอเลฟินส์ จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop