หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-100183
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.centaco.com
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: ASEANFOOD, Fish meal
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่ ASEANFOOD, Fish meal
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง, 2 ตำแหน่ง, 1 ตำแหน่ง 3, 1, 0
 เตาอบ 3
 เตาเผา 1
 UV-Visible Spectrophotometer 1
 Atomic absorption Spectrophotometer 1
 Near Infrared Reflectance Spectrophotometer 2
 Nitrogen Analyzer(Combustion) 1
 Black Digestion Unit 1
 Scrubber 1
 Distillation Unit 1
 Digital Thermometer with probe 1
 Barometer 1
 Refrigurator 1
 Water Bath 1
 Thermohygrograph 1
 Data Logger 1
 Freezer 1
 Weight set,Class F1 1
 Standard Weight,200 g,Class E2 1
 Standard Weight,2000 g,Class F2 1

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 เครื่องชั่งไฟฟ้า 4 ตำแหน่ง  บ.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ. 4
 เตาอบ  ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จ. 3
 เตาเผา  สสท. 1
 Black Digestion Unit  บ.เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ. 1
 Digital Thermometer with probe  สสท. 1
 Barometer  สสท. 1
 Refrigurator  ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จ. 1
 Water Bath  ไซแอนติฟิค แคลลิเบรชั่น เซอร์วิส จ. 1
 Thermohygrograph  สสท. 1
 Data Logger  สสท. 1
 Freezer  สสท. 1
 Standard Weight,200 g,Class E2  บ.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ. 1
 Standard Weight,2000 g,Class F2  บ.เอส พี ซี แคลลิเบรชั่น เซ็นเตอร์ จ. 1

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 Moisture  ISO 6496 :1999(E)
 Protein(Kjildahl Method)  ISO 5983-2 :2009(E)
 Fat  AOAC 920.39 :2012
 Fiber  AOCS Ba 6a-05 :2009
 Ash  ISO 5984 :2002(E)
 Ca,Na,K,Mg,Mn,Cu,Fe,Zn  AOAC 968.08:2012
 Ash Insoluble Acid  ISO 5985 : 2002(E)
 Phosphorus  AOAC 965.17 :2005
 NaCl  AOAC 943.01 :2005
 Water Analysis (pH, Harness, Cl)  AWWA
 Pepsin Digestibility  AOAC 971.09 :2005
 Protein Solubility  AOCS Ba 10-36 :1999
 Mycotoxins  ELISA Test Kit

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ทุกปี  Feeding stuffs/Moisture,Protein,Fat,Fiber,Ash ผ่านทุกหัวข้อ ยกเว้น Fiber
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ทุกปี  Feeding stuffs/Water - soluble chlorides (as NaCl) ผ่านทุกหัวข้อ
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ/ทุกปี  Feeding stuffs/Ca, Cu, Fe, Mg, Mn, K, Na, Zn and P ผ่านทุกหัวข้อ
 กรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์/ทุกปี  Corn/Aflatoxin ผ่านทุกหัวข้อ
   
   
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 ความชื้น ร้อยละ 4.8-14.4 ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0025
 โปรตีน ร้อยละ 1.5-85.0 ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2551  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0025
 ไขมัน ร้อยละ 4.0-19.5 ในอาหารสัตว์และวัตถุดิบอาหารสัตว์ 2557  กรมวิทยาศาสตร์บริการ  ทดสอบ - 0025
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ (Lab) โรงงานอาหารสัตว์ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล จำกัด
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop