หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
ชื่อห้องปฏิบัติการ : กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา)
ข้อมูลสมาชิก
รหัสสมาชิก : org-100097
ชื่อ :
ตำแหน่ง :
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขแฟกซ์ :
อีเมล์ :

ข้อมูลองค์กร
ชื่อห้องปฏิบัติการ :
นิคมอุตสาหกรรม :
ที่อยู่ : อาคาร ชั้น เลขที่ ซอย
ถนน ตำบล อำเภอ
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
หมายเลขโทรศัพท์ :
หมายเลขโทรสาร :
อีเมลล์ :
เว็บไซต์ : www.dmsc.moph.go.th/webroot/samutsongkhram/index.html
ประเภทองค์กร : หน่วยงานรัฐบาล
หน่วยงานเอกชน
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

ทุนจดทะเบียน : ล้านบาท
ขนาดองค์กร : 1-15 คน
16-30 คน
31-50 คน
51-200 คน
มากกว่า 200 คน

มีห้องปฏิบัติการ : มี
กำลังดำเนินการ
ไม่มี

ห้องปฏิบัติการ :

ห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์
ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
ทั้งห้องปฏิบัติการทดสอบ/วิเคราะห์และสอบเทียบ

ขอบเขตการให้บริการ :

ภายใน
ภายนอก
ทั้งภายในและภายนอก

ประเภทอุตสาหกรรม :
น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล ปิโตรเคมี (ขั้นกลางและขั้นปลาย)
เซรามิกและแก้ว รองเท้าและเครื่องหนัง
อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง
ผลิตภัณฑ์พลาสติก
สิ่งแวดล้อม
กระดาษ ผลิตภัณฑ์กระดาษและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
เคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา) ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
อาหาร,อาหารสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อื่นๆ ระบุ 

ข้อมูลระบบคุณภาพ
ระบบคุณภาพ ไม่มีนโยบาย ยังไม่ดำเนินการ กำลังดำเนินการ ได้รับการรับรองแล้ว ได้รับการรับรองจาก
กรมวิทยาศาสตร์ บริการ สมอ. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ISO/IEC 17025
ISO 9000 series
ISO 14000
ISO 15189
HACCP
QS 9000
GMP
GLP
ฮาราล
อื่น ๆ

ข้อมูลห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา)
จำนวนเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
  1-5 คน 6-10 คน 11-15 คน 16-20 คน มากกว่า 20 คนขึ้นไป
ระดับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการ :
 
ต่ำกว่า ปวช. คน ปวช. คน ปวส. คน
ปริญญาตรี คน ปริญญาโท คน ปริญญาเอก คน
ค่าใช้จ่ายรวมในห้องปฏิบัติการ :
  <500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
รายได้รวมในห้องปฏิบัติการต่อปี :
  ไม่มี
<500,000 บาท
500,001-1,000,000 บาท
1,000,001-5,000,000 บาท
5,000,001-10,000,000 บาท
>10,000,000 บาท
ห้องปฏิบัติการมีการใช้ Reference Material หรือไม่อย่างไร :
  ไม่ได้ใช้
ใช้ ได้แก

     แหล่งที่มาของ reference material: ตุ้มน้ำหนัก,เทอร์โมมิเตอร์,บัพเฟอร์ของ pH มิเตอร์
       ในประเทศ ต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการมีความรู้เกี่ยวกับ reference material หรือไม่:
  ไม่มี
มีได้แก่ ตุ้มน้ำหนัก,เทอร์โมมิเตอร์,บัพเฟอร์ของ pH มิเตอร์
ห้องปฏิบัติการของท่านมีระบบประกันคุณภาพหรือไม่อย่างไร :
  ไม่มี
มี
    ภายใน
        การทำซ้ำ
        การทำ recovery
        การใช้ตัวอย่าง control sample

        อื่นๆ ได้แก่
    ภายนอก
        การเข้าร่วมทดสอบความชำนาญ
        อื่นๆ ได้แก่

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่มีในห้องปฏิบัติการ
รายชื่อเครื่องมือ จำนวน
 GC 3
 AAS 3
 HPLC 2
 เครื่งชั่งละเอียด 4
 ตู้อบร้อน 2
 เครื่องหมุนเหวียง 3
 เครื่องวิเคราะห์โปรตีนแบบ Kjedahl 1
 IC 1
 Spectrophometer 1
 IMMUNO 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายชื่อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ได้รับการสอบเทียบ
รายชื่อเครื่องมือ หน่วยงานที่สอบเทียบ จำนวน
 เครื่งชั่งละเอียด  บ.ไซแอนซิฟิคโปรโมชัน 4
 เทอร์โมมิเตอร์  สถาบันส่งเสิมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น 5
 HPLC  ศวก.สมุทรสงคราม -
 Spectrophometer  ศวก.สมุทรสงคราม -
 electric balance  ศวก.สมุทรสงคราม -
   
   
   
   
   
   
   
   

รายการที่สามารถทดสอบ/สอบเทียบ
ชื่อรายการ วิธีการทดสอบ/มาตรฐาน ค่าธรรมเนียม
 วิเคราะห์สารพิษในชีววัตถุ  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะห์สารสเตียรอยด์ในยาแผ่นโบราณ  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะห์หากรดวิตามินเอและไฮโดรเจนในผลิตภัณฑ์ สิวฝ้าและครีมกันแดด  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะห์หาสารเสพติดในยาเสพติดของกาว  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะหห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะหห์หาปริมาณตะกั่วในเลือด  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะหห์หาปริมาณเมทานอลในก้อนอุ่นอาหาร  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
 วิเคราะหห์หาปริมาณเอทานอลและเมทานอลในไวน์  ใช้SOPของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม หรือ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ -
   
   
   
   

การทดสอบความชำนาญ/การเปรียบเทียบผลระหว่างห้องปฏิบัติการ
ผู้จัด/ระยะเวลาที่เข้าร่วมโครงการ ผลิตภัณฑ์/รายการที่เข้าร่วม ผลที่ได้รับ ค่าธรรมเนียม
 วิเคราะหห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด  1 ผ่าน -
 วิเคราะหห์หาปริมาณตะกั่วในเลือด  1 ผ่าน -
 วิเคราะห์หาสารเสพติดในปัสสาวะ  1 ผ่าน -
 วิเคราะห์หาสารพิษในตัวอย่างทางนิติเวชและคลินิค  1 ผ่าน -
 วิเคราะห์หาสารเสพติดในตัวอย่างของยาเสพติด  1 ผ่าน -
   
   
   
   
   
   
   
   

การรับรองตาม ISO/IEC 17025
ไม่ได้รับการรับรอง อยู่ในระหว่างขอการรับรอง รายการที่ได้รับการรับรอง
รายการ ปี พ.ศ. จากหน่วยงาน Certificate
No.
อยู่ระหว่าง
ขอรับรอง
 วิเคราะห์Oxytetracycline 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 วิเคราะห์Oxytinic acid 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 วิเคราะห์Chloramphenical 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 วิเคราะห์กรดเบนโซอิกและซอร์อิก 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 วิเคราะห์สีสังเคราะห์ 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 วิเคราะห์หายาบ้าในปัสสาวะ 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การตรวจพิสูจน์ของกลางยาบ้า 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การตรวจพิสูจน์ของกลางเฮโรอีน 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การตรวจเอกลักษณ์กรดวิตามินเอส 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
 การตรวจเอกลักษณ์สารไฮโดรควิโนนในผลิตภัณฑ์สิวฝ้าและครีมกันแดด 2546  กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
     
     
     
รายการที่จะขอรับรองในอนาคต

ข้อมูลการพัฒนาห้องปฏิบัติการ : กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม (ห้องปฏิบัติการพิษวิทยา)
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมหรือไม่อย่างไร
    ไม่ได้รับ
    ได้รับ
เจ้าหน้าที่ได้รับการฝึกอบรมในเรื่อง
    ISO/IEC17025
    ความไม่แน่นอนในการวัด
    method validation
    การควบคุมคุณภาพภายใน
    สถิติ
    เทคนิคในการใช้เครื่องมือพิเศษ
       
    อื่นๆ
      
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการได้รับการฝึกอบรมโดยเฉลี่ยเป็นจำนวนกี่ครั้งต่อปี
    0
    1-5
    6-10
    11-15
    >15
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานหรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี ได้แก่      
     
ห้องปฏิบัติการของท่านมีการตรวจเช็ค/บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์หรือไม่อย่างไร
    ไม่มี
    มี
      1 เดือน 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี
      อื่นๆ
      

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop