หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 19 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) 0-5394-4440..
2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) 02-872-5281..
3. มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม) 0-2457-0068..
4. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
5. สถาบันโรคทรวงอก (ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา) 580-3423..
6. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ฝ่ายมาตรวิทยาไฟฟ้า (ห้องปฎิบัติการความแข็ง) 0-2577-5100..
7. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์วัตถุเจือปนอาหาร) 02-951-1022..
8. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์อาหารปิดสนิมน้ำมันและไขมัน) 02-951-1022..
9. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (ห้องปฏิบัติการงานวิเคราะห์น้ำทางเคมี) 02-951-1022..
10. กระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศูนย์ศึกษาชีวสมมูล สำนักยาและวัตถุเสพติด ( ห้องปฏิบัติการและนักวิจัยชีวสมมูล) 02-951-0000..
11. บริษัท 2 เอ็ม (เมด-เมกเกอร์) จำกัด (ห้องปฎิบัติการทางเคมีวิเคราะห์ ,ทางจุลชีวะ) 02-5176229..
12. บริษัท เอส ที อุตสาหกรรมยาง จำกัด (ห้องปฎิบัติการแผนกทดสอบ) 0-4421-2014..
13. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Mech) 0-3641-3811..
14. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Outside) 0-3641-3811..
15. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฎิบัติการ Temp) 0-3641-3811..
16. บริษัท มินีแบ อีเลคโทรนิคส (ประเทศไทย) จำกัด (ห้องปฏิบัติการElec ) 0-3641-3811..
17. บริษัท Valspar (Thailand) จำกัด (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 034-495-200..
18. บริษัท ไทยเม็ททอล จำกัด (ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์) 0-2702-8888..
19. บริษัท ฉลองอุตสาหกรรมน้ำยางข้น (ห้องปฎิบัติการน้ำยาง) 0-74207656-..
ไปหน้าที่:
1 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop