หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 86 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ..
2. บริษัท ไอ ซี พี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 038-352170-..
3. Central Lab Thai 043247704-7..
4. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 038-054036-..
5. United Analyst & Engineering Consultant CO.,Ltd. 02-7632802..
6. แผนกวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท ซันฟีด จำกัด ๐-๓๖๓๒-๕๐๙๕..
7. ห้องปฎิบัติการ บริษัท โซนิส สตาร์ช เทคโนโลยี จำกัด 0-3885-5055..
8. ห้องปฏิบัติการ สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ ๑๓ (ชลบุรี) 0-3828-2381..
9. ห้องปฏิบัติการ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 0-4422-3263..
10. ห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้าจืด กรมประมง ๐-๒๕๖๒-๐๕๑๒..
11. ห้องปฏิบัติการ จักรมาร์ติน บริษัท จักรมาร์ติน อินเตอร์วิรอนเทค จำกัด 02-559-3936..
12. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 0-2316-0965..
13. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) (โรงงานบ้านพรุ) 0-7420-0500..
14. ห้องปฏิบัติการ บริษัท เบียร์ไทย (1991) จากัด (มหาชน ) 055-728400#..
15. ห้องปฏิบัติการ บริษัท สยามไวเนอรี่ จำกัด 0-3484-5334..
16. ห้องปฏิบัติการ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จากัด ๐-๒๒๔๒-๔๑๕๐..
17. ห้องปฏิบัติการ ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล 024419698..
18. ห้องปฏิบัติการเคมี บริษัท กรีนสปอต จำกัด (โรงงานรังสิต) 0-2533-0280..
19. ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ..
20. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท เฮลธ์ แอนด์ เอ็นไวเทค จำกัด 0-2952-6305..
21. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด ๐-๕๕๒๙-๖๐๒๑..
22. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม ส่วนวิเคราะห์คุณภาพ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) 0-2335-4120..
23. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยและน้า กลุ่มพัฒนาการตรวจสอบพืชและปัจจัยการผลิต ส้านักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ กรมวิชาการเกษตร ๐-๔๓๒๔-๖๖๕๘..
24. ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ฝ่ายคุณภาพสิ่งแวดล้อมและห้องปฏิบัติการ กรมควบคุมมลพิษ 02-2982580..
25. ห้องปฏิบัติการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 10 ขอนแก่น 0-4324-6772..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop