หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 574 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. ฝ้ายศูนย์วิเคราะห์และห้องปฏิบัติการไออาร์พีซี 038613571-8..
2. โรงเส้นหมี่ขอเฮง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ2) -034-225240..
3. โรงงานอุตสาหกรรมอู่ทอง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 0-3555-1488..
4. โรงงานอุตสาหกรรมน้ำตาล ที.เอ็น. จำกัด (ห้องปฏิบัติการทดสอบ) 036-646041-..
5. โรงงานน้ำตาลรวมเกษตรกรอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการ ตรวจสอบ ทดสอบ) 0-4488-8111..
6. โรงงานน้ำตาลราชสีมา (ห้องปฏิบัติการโรงเรือน) 0-4433-9061..
7. โรงงานน้ำตาลสหเรือง (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพน้ำตาล) 0-4261-1701..
8. โรงพยาบาลสุรศักดิ์มนตรี (ห้องปฎิบัติการงานพยาธิวิทยา) 054-221874..
9. โรงพยาบาลลำปาง (ห้องปฎิบัติการพยาธิวิทยา) 0-5422-3623..
10. โรงพยาบาลจอมบึง (ห้องปฎิบัติการกลางโรงพยาบาลจอมบึง) 0-3226-1662..
11. โรงพยาบาลธารโต (ห้องปฏิบัติการนารีวิทยา) 0-7329-7041..
12. โรงพยาบาลบางคล้า (ห้องปฏิบัติการโรงพยาบาลบางคล้า) 0-3854-1009..
13. Adeka Fine Chemical (Thailand) Co.,Ltd 038-959-032..
14. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบโครงสร้าง)* 053-944109..
15. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ (ห้องวิจัยโรคแมลงลำไย)* 053-942806,..
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการคุณภาพอากาศ) 0-2549-3377..
17. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการชีววิทยาสิ่งแวดล้อม) 0-2549-3377..
18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการเคมีสิ่งแวดล้อม) 0-2549-3377..
19. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม) 0-2549-3377..
20. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี (ห้องปฏิบัติการ Industrial Process Instrument)* 02 549 4609..
21. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฎิบัติการสอบเทียบมวล)* 02-872 5281..
22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการสอบเทียบอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์) 02-872-5281..
23. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณะสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ห้องปฎิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0-2312-6300..
24. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ คณะสาธารณะสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อม (ห้องปฎิบัติการคณะสาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม) 0-2312-6300..
25. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะเภสัชศาสตร์ ภาควิชาเภสัชเคมี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ 5) 074 - 28886..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4]  [5]  [6]  [7]  [8]  [9]  [10ถัดไป> สุดท้าย>> 

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop