หน้าหลัก | thai English | Site map

ห้องปฏิบัติการ   บริการ/ทดสอบ/วิเคราะห์  
แบบรายงานผลอย่างย่อ >> ค้นพบรายการทั้งหมด 84 รายการ
ลำดับ รหัสองค์กร ชื่อองค์กร โทรศัพท์
1. จุลชีววิทยา บ.เบอร์แทรมเคมิคอล 1982 จำกัด 021911191..
2. บริษัท เค.เอ็ม.พี.ไบโอเทค จำกัด 038-054036-..
3. โรงงานน้ำตาลสหการน้ำตาลชลบุรี (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2282-2022..
4. โรงงานน้ำตาลไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2282-2022..
5. โรงพยาบาลปลวกเเดง (ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์) ..
6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม (ห้องปฏิบัติการวิจัยเส้นใยแก้วนำแสง) 02-9883655 ..
7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง (ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมส่องสว่าง)* 02-9883655-..
8. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันวิจัยเคมี (ห้องปฎิบัติการวิเคราะห์ด้านน้ำ) (02)549-352..
9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์(ห้องปฏิบัติการแปรรูปเนื้อสัตว์ ) 02-3264127..
10. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คณะวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อมาตรฐานและอุตสาหกรรม( ห้องปฏิบัติการพอลิเมอร์ ผลิตภัณฑ์ยาง พลาสติก เคลือบผิว สี มีวัตถุประสงค์ ) 02-470-8907..
11. มหาวิทยาลัยสยาม คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชกรรม (ห้องปฏิบัติการเภสัชกรรม) 0-2457-0068..
12. มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ (ห้องปฏิบัติการทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์)* 0-4334-8354..
13. ศูนย์เครื่องมือวิเคราะห์และห้องปฏิบัติการเคมี ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 02-218-6765..
14. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบ ทดสอบมลพิษจากยานยนต์) 0-2324-0710..
15. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบอุปกรณ์ และชิ้นส่วนยานยนต์) 0-2324-0710..
16. สถาบันยานยนต์ (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทเหล็ก และโลหะ) 0-2324-0710..
17. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุทั่วไป) 0-2324-0710..
18. สถาบันยานยนต์ สำนักงานบางปู (ห้องปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ประเภทยาง พลาสติก เส้นใยไฟเบอร์กลาส) 0-2324-0710..
19. สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (ห้องปฏิบัติการบริการทดสอบด้าน EMC) 0-2709-4860..
20. องค์การเภสัชกรรม ภาคเหนือ (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบ ทดสอบ) 053-441315..
21. องค์การเภสัชกรรม สาขาธัญบุรี (ห้องปฎิบัติการตรวจสอบทดสอบ) 0-2546-1955..
22. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดอุตรดิตถ์ (ห้องปฏิบัติการตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำ) ๐-๕๕๔๙-๑๐๐๒..
23. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด (ห้องปฏิบัติการแบคทีเรียวิทยา) 02-5794122..
24. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการอิมมูนและซีรั่มวิทยา) 0-4326-2050..
25. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) (ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและพิษวิทยา) 0-4326-2050..
ไปหน้าที่:
1 [2]  [3]  [4

All right Reserved 2004 Department of Science Service
Laboratory Performance Database Section Bureau of Laboratory Accreditation | Department of Science Service
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
75/7 Rama VI Ratchathewi Bangkok 10400 Tel +(66) 2201-7165, +(66) 2201-7137 Fax +(66) 2201-7201 sex shop